vay vốn ngân hàng Vietinbank

DỊCH VỤ VAY VỐN NGÂN HÀNG VIETINBANK

vay vốn ngân hàng Vietinbank

Giới thiệu về quá trình thành lập và phát triển ngân hàng VietinBank

Ngân hàng VietinBank được thành lập vào ngày 26/03/1988 theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.  Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng Vietinbank đã trải qua các giai đoạn chuyển đổi như sau:

  • Giai đoạn 1: xây dựng và chuyển đổi từ một ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp
  • Giai đoạn 2: thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng về xử lý nợ, thay đổi mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và các hoạt động kinh doanh.
  • Giai đoạn 3: thực hiện cổ phần hóa, đổi mới toàn diện, theo hướng hiện đại, chuẩn mực hoạt động theo tiêu quốc tế.

Quy mô và vị thế ngân hàng VietinBank

Ngân hàng Vietinbank hiện có mặng lưới gồm hơn 150 chi nhánh và trên 01 nghìn điểm giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng cũng có 02 chi nhánh ở Đức, một ngân hàng con mở tại Lào và 01 văn phòng đại diện đặt tại Myamar.

Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm huy động tiền gửi, nhận tiền gửi, cho vay vốn, thanh toán trong nước và quốc tế, giao dịch ngoại tệ, tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu hối phiếu và trái phiếu, …

Với nỗ lực cao nhất, ngân hàng Viettinbank đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường, trên cơ sở hoạt động hiệu quả và cải thiện chất l